Bank code

Mã SWIFT code Ngân Hàng - Swift code BANK
24
05/2017

Mã SWIFT code Ngân Hàng - Swift code BANK

Mã SWIFT code thường có từ 8 – 11 ký tự được quy định như sau:

 

  •  4 ký tự đầu nhận diện ngân hang
  • 2 ký tự kế nhận diện quốc gia
  • 2 ký tự nhận diện địa phương
  • 3 ký tự chót, nếu có, thì dùng để nhận diện chi nhánh. Nếu là chi nhánh chính thì 3 ký tự chót là “XXX”.


KÝ GỬInhà đất